תיאור הסמינר

השפה הרוחנית בחברה הישראלית: השראה, הזדמנויות, סכנות אסופת מקורות מעולם הקבלה והחסידות

ימי חמישי, בשעות 13:30 עד 15:00 בריכוזם של מלילה הלנר אשד ועמרי שאשא

סמינר זה, המתקיים זה השנה השלישית, עוסק בתרומתו של השיח הקבלי והחסידי לעולמם הרוחני והתרבותי של אנשים ונשים בני זמננו. מטרת הסמינר היא ליצור אנתולוגיה של טקסטים מעולם הקבלה והחסידות שיש בכוחם לשמש כמשאב לדיון ער ומתחדש בשאלות דתיות, חברתיות ותרבותיות מרכזיות. את המקורות ילוו ביאור, מבואות, קטעי התבוננות, ודיון פרשני-רפלקסיבי על חשיבותם של הטקסטים לתרבות היהודית-ישראלית. הקבוצה תדון בהזדמנויות ובסכנות הטמונות בשדה הקבלה והחסידות, ומשתתפי הסמינר יציגו את השאלות העולות במפגש בין עולמם התרבותי, הרוחני והחברתי-פוליטי לבין הטקסטים הקבליים והחסידיים. דיון זה ייעשה גם בזיקה למתרחש כיום בחברה הישראלית, ולאור העניין המחודש ברוחניות יהודית ובעושר הטמון בעולם הקבלה. באופן מעשי, המשתתפים יוזמנו להציג בפני הקבוצה טקסטים המתאימים בעיניהם לאסופה ולחשוב על תרומתם לאנתולוגיה ועל האופן בו ניתן להנגיש ולבאר אותם לקהל קוראים רחב יותר.