ממורה למורה – אודות

קישורים למאמרים, הרצאות וחומרי העשרה המוצעים למורים לשימושם לקראת הכנת שיעוריהם (על-פי תכנית הלימודים החדשה תשע"ט)

ממורה למורהצורך מרכזי של מורים רבים הוא סיוע בהכנת שיעורים. אנו מציעים להיענות לצורך זה בעזרת אתר המסודר על פי פרקי לימוד של תוכנית הלימודים, ובו כל פרק הוא קישור, המפנה למאמרים, הרצאות, חומרי העשרה-שירים, סרטים ויצירות אמנות. בניגוד למערכי שיעור, הרציונל הוא להנגיש למורים חומרים בכדי לעורר רעיונות משלהם ליצור את השיעור המתאים להם ולכיתתם.

שני גורמים מרכזיים מחוללים הוראה משמעותית: האחד הוא הסקרנות הנוצרת ממהלך נרטיבי של שיעור, נרטיב המאפשר למורה להקנות לפרטי המידע המגוונים ולשאלות מסוגים שונים מסגרת לכידה ובמסגרת הקשר שיש לו "סיפור". השני הוא, ראיית התכנים הנלמדים כמזמנים שאלות העוסקות בנושאים מהותיים וקיומיים הרלוונטיים לאדם באשר הוא.


להשקפתנו, שני גורמים אלה הם ההכוונה העיקרית לה נדרשים המורים בבקשם רעיונות להכנת שיעורים משמעותיים.

ההנחה הבסיסית היא שמעורבות המורה והיצירתיות שבעזרתה הוא בונה את השיעור, הן מהגורמים המרכזיים המשפיעים על איכות ההוראה והלימוד המשמעותי. משימה מרכזית בהנגשת החומרים המסייעים למורים היא להשאיר להם מקום רב בבואם להשתמש במהלכים הנרטיביים משלהם. תפקיד האתר הוא להלהיב את המורים להוראת הנרטיבים המוצעים במאמרים ובהרצאות השונות שבו ולעורר בהם רצון ללמד את הפרק המקראי. החומרים המוצעים, ובעיקר המאמרים הדידקטיים המצויים בו, מבקשים גם לעודד ביקורת של המורים עליהם ולהזמינם לערוך שינויים במהלכים הנרטיביים המוצגים על פי נטיית ליבם.

בעיקר חשוב שכל מורה יצור שיעור ומהלכים דידקטיים ופדגוגיים על פי תפיסתו את פרקי הלימוד והבנתו את צרכי תלמידיו.