תיאור הסמינר

קבוצת המחקר תתמקד בהיבטים מגדריים של היצירה היהודית והתורנית בארצות האסלאם במאות השנים האחרונות. זאת בניסיון ליצור מפגש ומיזוג אופקים בין שני סוגים של טקסטים:

הסוג האחד הוא טקסטים רבניים והלכתיים שנכתבו על ידי דמויות מובילות ביהדות ארצות האסלאם, שעוסקים בהיבטים הלכתיים וחברתיים שונים הקשורים במגדר.

סוג הטקסטים השני הוא טקסטים של נשים יהודיות שפעלו ויצרו בארצות האסלאם ובריכוזי היהדות הספרדית בעולם, באזורים גיאוגרפיים שונים ובתקופות שונות.

ננסה לבחון שורה של שאלות יסוד ביחס לשני סוגי הטקסטים האלו, ולבחון את השאלה האם ועד כמה ניתן למצוא הדהוד, זיקה והתכתבות ביניהם.