תיאור הסמינר

נושא זכויות האדם מהווה את אחד היסודות הבולטים של החשיבה הפילוסופית המערבית הליברלית, והשלכותיו המוסריות והמשפטיות קיבלו תאוצה בולטת בעיקר לאחר מלחמת העולם השנייה וניסוח "הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם", שהתקבלה באו"ם בדצמבר 1948.

יחד עם זאת, בעשורים האחרונים נתון הרעיון של זכויות האדם לביקורות מכיוונים שונים – החל מהסבורים ששפה של חובות עדיפה על שפה של זכויות ועד לביקורות פוסט-קולוניאליות המצביעות על האוניברסליזם היורוצנטרי המגולם במושג זה. זכויות אדם גם מאותגרות לא אחת על ידי תפיסות רב תרבותיות המבקשות לשמר את זכותן של דתות ותרבויות מיעוט לשימור ערכי קבוצתם, לעיתים על חשבון הפרת זכויות אדם המתרחשת בקבוצות אלה כחלק מתפיסת עולמן וערכיהן, לרוב בהקשרים מגדריים פטריארכליים.

כיצד כל זה מתכתב עם עמדות הלכתיות? האם ליהדות ההלכתית יש מסורת של זכויות אדם? האם ניתן לראות בגופי הלכה ספציפיים רגישות לזכויות אדם? האם הלכות המנוסחות כחובות מגלמות בחובן שיח של זכויות?  כיצד הבינו פוסקי הלכה במהלך הדורות את המתח בין חובותיו ההלכתיים של אדם לבין זכויותיו? האם יש לו או לה בכלל "זכויות" במובן של rights?

בעולם הדתי אורח החיים של הפרט וזהותו, מטענה התרבותי של החברה היהודית וזהותה הקולקטיבית נבנים ומתעצבים בהשפעתה של ההלכה, באמצעות סמליה, ערכיה ואורחותיה. קביעה זו נכונה ודאי עד התקופה המודרנית, עת להלכה היה (דרך כלל) תפקיד מרכזי  בחיי הקהילה והיחיד, אולם גם מהעידן המודרני והלאה יש להלכה נוכחות רבה והשפעה ניכרת על הכלל ועל הפרט בקרב קבוצות משמעותיות בחברה היהודית. יחד עם זאת, האדם הדתי אשר חי בחברה המודרנית חשוף כל העת גם לשיח הזכויות הליברלי ולהתנגשות הקיימת לכאורה בין עולמו הדתי לבין "זכויותיו הטבעיות". כיצד אפוא מתמודד העולם ההלכתי, ובפרט פוסקי הלכה מודרניים, אשר חשופים לרוח התקופה, עם המתח הזה ומהן התפיסות התיאולוגיות, אם בכלל, המנוכסות לצורך התמודדות זו? מהן העמדות ההלכתיות שהם נוקטים במקרי קונפליקט וכיצד הם מתמרנים בין שני העולמות? מהם הכלים הפרשניים שהם נוקטים, בצורה גלויה או סמויה, כדי להתמודד עם פערים בין שיח הזכויות לבין ההלכה?

קבוצת מחקר "ההלכה" מבקשת לדון בשאלות הללו ולבחון האם וכיצד פוסקי הלכה מודרניים נותנים דעתם לשאלת ה"זכויות". נבקש לחקור פנים שונים של ההלכה ותפקידה בהקשר של זכויות אדם, בעיקר מפרספקטיבה בת זמננו, אך גם מעבר לה (ככל שאלו מאירים את האתגרים המיוחדים שההווה מציב בפני החברה היהודית). בשנתיים הקרובות (תשפ"ב-תשפ"ג) תעסוק אפוא קבוצת המחקר במקומה של ההלכה בשיח זכויות האדם