/ תוכנית בארי

שיעור 6: בבל וארץ ישראל בתקופת התלמוד ב'

דגמים של עמיות יהודית - דגם ב': פרגון והכרה הדדית
שרגא בר און

שרגא בר און

שרגא בר און


שיעור זה הוא חלק מהקורס "עמיות יהודית" בהנחיית הרב ד"ר שרגא בר-און. לחזרה לקורס לחצו כאן.

לחזרה לסדרת הקורסים המצולמים של תוכנית בארי לחצו כאן.


קישור לשיעור

תקציר:

שיעור זה עוסק בדגם הפרגון וההכרה ההדדית כאלטרנטיבה חלופית לדגם  העוינות הכושל. דגם ההכרה ההדדית מודגם באמצעות ניתוח שתי סוגיות מהתלמוד הבבלי כמפורט להלן:

הסוגיה ראשונה מתרחשת בבית מדרשו של ר' יוחנן, גדול אמוראי ישראל, ומוצג בה דיאלוג בין שני חכמים ארץ ישראלים לגבי הבדלים בין בבל לישראל בנוגע לטבע ולתרבות (ראו מקור 1). ניתוח הדיאלוג מוביל להבנה כי הוא משקף מחלוקת תפיסתית בין משתתפיו: ר' חייא משקף תפיסה ישראלית של רגשי נחיתות אל מול התרבות הבבלית המשגשגת ואילו ר' אסי משקף תפיסה ישראלית פטריוטית המגנה על ישראל מתוך זלזול עמוק בתרבות הבבלית. בסיום הסוגיה מתערב ר' יוחנן בדיאלוג ומבקש להסביר את ההבדלים בין בבל לישראל באור חיובי, מתוך כבוד והערכה לשגשוג התרבות הבבלית.

קריאה ביקורתית בסוגיה תטען שמדובר בסיפור בבלי שמבקש להאדיר את בבל ועל כן לא מייצג עמדה של פרגון ישראלי והכרה במרכז הבבלי. אולם קריאה תמימה תטען שמדובר במסורת ישראלית נאמנה, של פרגון והכרה במרכז הבבלי, שהתלמוד הבבלי בחר להעצימה כי הכיר בחשיבותה.

הסוגיה השניה המוצגת בשיעור, מתייחסת לפירוש שמציע ר' אושעיא לנבואות זכריה, המשבח את חכמי ישראל הנעימים והנוחים לעומת חכמי בבל, שמתנהגים ברוע ומחבלים זה לזה בהלכה (ראו מקור 2). שרגא סבור שהעובדה שהתלמוד הבבלי בוחר לצטט פרשנות זו המייחסת האשמות לבני בבל, מבלי להעביר עליה ביקורת, מעידה על אופיים הנינוח של בני בבל, המוכנים לקבל ביקורת ושואפים לשפר את דימויים. קבלה זו מהווה דוגמא לדגם עמיות שאינו מתמסר לתחרות ולעוינות.

שתי הסוגיות מדגימות את האלטרנטיבה של יחסי עמיות המושתתים על פרגון, אכפתיות , אהבה וניסיון כן ופתוח להבנת עולמם של המרכזים היהודים השונים מאתנו.

מקורות לעיון:

 1. שבת קמה ע"ב
  יתיב רבי חייא בר אבא ורבי אסי קמיה דרבי יוחנן ויתיב רבי יוחנן וקא מנמנם
  אמר ליה רבי חייא בר אבא לרבי אסי:
  – מפני מה עופות שבבבל שמנים?
  – א"ל כלך למדבר עזה ואראך שמנים מהן!
  – מפני מה מועדים שבבבל שמחים?
  – מפני שהן עניים.
  – מפני מה ת"ח שבבבל מצויינין?
  – לפי שאינן בני תורה.
  איתער בהו רבי יוחנן, אמר להו: דרדקי, לא כך אמרתי לכם, "אמור לחכמה אחותי את" – אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך אומרהו ואם לאו לא תאמרהו?!
  אמרו ליה: ולימא לן מר איזה מהן:
  – מפני מה עופות שבבבל שמנים? מפני שלא גלו…
  – מפני מה מועדים שבבבל שמחים? מפני שלא היו באותה קללה, דכתיב: "והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה וכל מועדה" וכתיב: "חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטורח"
  – מפני מה ת"ח שבבבל מצויינין? לפי שאינן בני מקומן
  [דאמרי אינשי: במתא שמאי בלא מתא תותבאי.
  "הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל" – תני רב יוסף אלו תלמידי חכמים שבבבל שעושין ציצין ופרחים לתורה מפני מה עובדי כוכבים מזוהמין שלא עמדו על הר סיני]
 2. בבלי סנהדרין כד ע"א
  א"ר אושעיא: מאי דכתיב: "ואקח לי שני מקלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים" (זכריה יא, ז) נועם – אלו ת"ח שבארץ ישראל שמנעימין זה לזה בהלכה; חובלים – אלו ת"ח שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה.
  "ויאמר אלה שני בני היצהר העומדים" וגו' (זכריה ד, יד) יצהר אמר רבי יצחק אלו ת"ח שבא"י שנוחין זה לזה בהלכה כשמן זית. ושנים זיתים עליה (זכריה ד, ג) – אלו ת"ח שבבבל שמרורין זה לזה בהלכה כזית.
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics