קול קורא לכתב העת ראשית

כרך ה'

כתב העת 'ראשית', שנתון אינטרנטי למדעי היהדות בהוצאת מכון הרטמן. חברי המערכת הם אדם אפטרמן, שמואל הר, קלייר סופרין, רונית עיר שי וישי רוזן צבי.

׳ראשית׳ הוא כתב עת אקדמי ושפיט של מרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית של מכון שלום הרטמן.

ב'ראשית' מתפרסמים מאמרים של חוקרי מדעי היהדות בארץ ובחו"ל בעברית ובאנגלית.

מטרתו להוציא לאור מאמרים, בכל תחומי מדעי היהדות, שהם בעלי משמעות לשאלות היסוד של הקיום היהודי. בהתאם .למטרות אלו יתקבלו רק מאמרים שיעמדו בשני התנאים הבאים: ראשית שהם יהיו חמורים ומוקפדים מבחינת הרמה האקדמית, כלומר מבוססים על עבודה טקסטואלית והיסטורית מלאה (גם אם זו מונחת רק בתשתיתם ואינה מפורשת). שנית, שהם יהיה לא רק מקצועיים, מעניינים וחדשניים אלא גם משמעותיים. על כותבות המאמרים להסביר במפורש, הן במכתב הפניה והן במאמר עצמו, ׳מאי נפקא מינא׳, מה משמעות הגילוי לאופן שבו אנחנו חושבים על היהדות ועל היהודים.

כתב העת יוצא כגיליון אחת לשנה במתכונת אינטרנטית ומפרסם מאמרים בעברית ובאנגלית במשך השנה. כל מאמר יישלח לביקורת עמיתים אנונימית. כתב העת נמצא ברשימת ׳מפתח חיפה׳ לכתבי עת עבריים.

לכרך ה' של 'ראשית' יתקבלו מאמרים בנושאים כלליים במדעי היהדות על פי אמות המבחן האמורות למעלה. מדור מיוחד בכרך יוקדש למאמרים בנושא 'בחירת ישראל'.

מדור המוקדש לנושא 'אתה בחרתנו?'

׳בחירת ישראל׳ הוא מהרעיונות הנפוצים והמושרשים ביותר במסורת ישראל, מן המקרא ועד ימינו. הוא בא לידי ביטוי משמעותי ומקיף ביותר בספרות חז״ל, בתפילה, בהגות ובמקורות רבים אחרים. רעיון הבחירה הוביל לתפיסה היררכית של האנושות, ולעתים לווה בקסנופוביה חריפה.

אלא שסגולת ישראל, כמו רעיון הבחירה בכלל, התפרש באופנים רבים ומגוונים לאורך הדורות, ואנחנו מבקשים לתת סימנים באותם צמתים מרכזיים בהתפתחות פרשנית זו ואף להציע עיון מחדש במשמעותם כיום.

בגיליון תשפ״א של כתב העת 'ראשית' נבקש לבחון את הנושא באמצעות שני צירים עיקריים:

  1. בציר הראשון נבקש לעיין באותם צמתים מרכזיים בהם התפרש מחדש רעיון עם הסגולה ובחירת ישראל על לשונותיו והקשריו ההיסטוריים והטקסטואליים, החל במקרא, במדרש, בהלכה ובאגדה, בפילוסופיה ובקבלה, ועד ההגות בת זמנינו.
  2. בציר השני נבקש לבחון האם ובאלו מובנים רעיון הבחירה וסגולת ישראל רלוונטי ומשמעותי עבור יהודים בדורנו. האם המונח מזיק לאפשרות של יהדות הומניסטית? ושמא הוא פורה וראוי? האם צריך לפרשו מחדש? האם ניתן לעשות זאת?

יש להעלות את כתב היד ושני תקצירים – באנגלית ובעברית – כאן כשהם ערוכים ומותקנים לפי ההוראות. המחברים יקבלו קובץ סופי בפורמט PDF של מאמרם.

את המאמר יש להגיש לכל המאוחר עד ה-15 ביוני 2021.